Trung tâm Tài nguyên Rio Linda

Trung tâm Tài nguyên Rio Linda của chúng tôi cung cấp các lựa chọn học tập độc lập cho học sinh từ mẫu giáo đến 12th điểm số. Một lựa chọn chương trình học và chương trình tự chọn cung cấp một kế hoạch kết hợp được thiết kế cho từng học sinh và có thể tạo ra một lịch trình giống như trường đại học hơn.

Ph (916)-281 8437

HPCS Rio Linda cung cấp:

Tất cả đều MIỄN PHÍ!

631 L Phố Rio Linda, CA 95673

Ph (916)-281 8437

Nhà đăng ký: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 SỐ FAX: 916-924-6670