Phục vụ học sinh El Dorado, Hạt Sacramento, Solano và Yolo

 • Giới thiệu về chương trình FACE
 • Trang chủ
 • Trung tâm tài nguyên Rio Linda, West Sacramento và Vacaville
 • Nghiên cứu độc lập dựa vào cộng đồng

Phục vụ học sinh ở các Hạt San Joaquin, Sacramento, Stanislaus và Calaveras:

 • Trung tâm tài nguyên Broadway, Elk Grove và Lodi
 • Nghiên cứu độc lập dựa vào cộng đồng
 • Hỗ trợ trường học tại các hạt San Joaquin & Stanislaus

Phục vụ học sinh ở các quận sau:

 • Mô đất
 • Colusa
 • Nơi
 • Sutter
 • Yolo
 • Yuba

Phục vụ học sinh ở các quận sau:

 • Alameda
 • Contra Costa