Lựa chọn hỗ trợ RV homeschool2018-03-23T18:25:03+00:00

Homeschooling cung cấp cho các gia đình sự tự do để khám phá và cá nhân hóa chương trình giảng dạy dựa trên các cách học khác nhau. Một giáo viên có chứng chỉ đáp ứng với gia đình tối thiểu mỗi ngày học 20. Chúng tôi cung cấp ngân sách sinh viên hào phóng và truy cập vào các chuyến đi thực địa, nhà cung cấp và các hoạt động. Trường Hiến chương Rio Valley phục vụ học sinh tại nhà của chúng tôi tại Hạt San Joaquin thông qua Trung tâm Học tập Lodi và trong cộng đồng!

Trung tâm Tài nguyên Lodi