a

Giám đốc: Heather Marshall (heather.marshall@sutterpeak.org)

  • Một Trường Hiến pháp độc lập phi lợi nhuận
  • TK-12th Lớp
  • Hỗ trợ trường học tại nhà & Nghiên cứu độc lập 
  • Được tài trợ bởi Học khu Nuestro
  • Được công nhận bởi Hiệp hội các trường học & đại học phía Tây

a

a

Địa chỉ gửi thư:

3934 Broadway Live Oak, CA 95953

Ph. (916) 468-4044 Fax: (916) 237-0350

Nhà đăng ký: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 SỐ FAX: 916-924-6670

Được công nhận bởi Hiệp hội các trường học và cao đẳng phương Tây (WASC) 

Thành viên tích cực của Hiến chương California Hiệp hội trường học và Điều lệ trường học Phát triển Trung tâm