Đây là jusmột vài trong số các trường cao đẳng và đại học mà sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã được chấp nhận:

Class of 2021

Class of 2020

Học sinh của chúng tôi cũng đăng ký kép 22 trường Cao đẳng cộng đồng:

(Nhiều học sinh hoàn thành Bằng Cao đẳng của họ khi vẫn còn học trung học.)  

Cao đẳng cộng đồng sông Mỹ

Cao đẳng thành phố Berkeley

Trường cao đẳng Chabot

Đại học Alameda

Cao đẳng cộng đồng Columbia

Cao đẳng Contra Costa

Trường cao đẳng cộng đồng Cosumnes River

Cao đẳng cộng đồng Diablo Valley

Cao đẳng cộng đồng hồ Folsom

Đại học Laney

Cao đẳng Las Positas

Cao đẳng Los Medanos

Cao đẳng Merritt

Trường trung học cơ sở Modesto

Cao đẳng Ohlone

Cao đẳng thành phố Sacramento

Cao đẳng Sierra

Cao đẳng cộng đồng Delta

Cao đẳng cộng đồng Solano

Cao đẳng cộng đồng West Valley Mission

Cao đẳng cộng đồng Woodland

Cao đẳng cộng đồng Yuba