ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਲ ਡੋਰਾਡੋ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੋਲਾਨੋ, ਅਤੇ ਯੋਲੋ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ 

ਹੋਮਸਕੂਲ ਸਪੋਰਟ:

 • ਫੇਸ ਬਾਰੇ
 • ਹੋਮਸਕ੍ਰੀਲ ਗਿਲਡ
 • Vacaville

ਸੁਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ:

 • ਰਿਓ ਲਿਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ
 • ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ
 • Vacaville ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ HELM

ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਅਤੇ ਕੈਲਵੇਰਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਬ੍ਰੌਡਵੇ, ਏਲਕ ਗਰੋਵ, ਅਤੇ ਲੋਡੀ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ
 • ਸੈਨ ਜੋਕੁਇਨ ਅਤੇ ਸਟੈਨਿਸਲਸ ਕਾਉਂਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਮਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ:

 • ਬੱਟ
 • Colusa
 • ਪਲਾਸਰ
 • Sutter
 • Yolo
 • ਯੂਬਾ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਊਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ:

 • Alameda
 • ਕੰਟਰੋ ਕੋਸਟਾ