ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ: (866) 992-9033 

ਐਨ ਐਸਪੋਲ: (209) 452-2940

Для русского языка: (916) 890-4680

ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: newenrollment@pacificcharters.org

ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ: 1401 ਅਲ ਕੈਮਿਨੋ ਐਵੇ. ਸਟੀ 510

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95815


    ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

    ਤੁਹਾਡਾ ਈ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

    ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

    ਵਿਸ਼ਾ

    ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ