ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ:

ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ: (866) 992-9033

ਐਨ ਏਪੇਏਲ: (209) 452-2940

ਸਧਾਰਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ: (916) 890-4680

ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: newenrollment@pacificcharters.org

ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ: 1401 ਅਲ ਕੈਮਿਨੋ ਐਵੇ. ਸਟੀ 510

ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੀਏ 95815


ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

ਤੁਹਾਡਾ ਈ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ (ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)

ਵਿਸ਼ਾ

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ