ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ:

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼: ਵੈਲੀ ਵਿਊ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰੈੱਸ WASC ਐਕਡੀਡੇਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਮਈ 2018)

ਸਲਾਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ (ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਰੇਡੀਓ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਐਚਪੀਸੀਐਸ)

ਹੈਡਵੇਅਜ਼ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਕਵਰੀ) ਰੇਡੀਓ ਐਡ