RV Homeschool Support Options2020-03-30T20:57:01+00:00

Homeschooling ໃຫ້ຄອບຄົວມີສິດເສລີພາບໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະປັບປຸງຫຼັກສູດທີ່ອີງໃສ່ຮູບແບບການຮຽນຮູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄູອາຈານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພົບກັບຄອບຄົວຢ່າງຫນ້ອຍໃນທຸກໆວັນຂອງໂຮງຮຽນ 20. ພວກເຮົາສະຫນອງງົບປະມານນັກຮຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະການເຂົ້າເຖິງການເດີນທາງ, ຜູ້ຂາຍແລະກິດຈະກໍາຕ່າງໆ. ໂຮງຮຽນໂຄງການ Rio Valley Charter ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນນັກຮຽນທີ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາໃນເຂດ San Joaquin ຜ່ານສູນການຮຽນ Lodi ຂອງພວກເຮົາແລະໃນຊຸມຊົນ!

Lodi Resource Center