ຫ້ອງຊົມເຊີຍປີ 2020!

ກົດທີ່ຮູບທີ່ ເໝາະ ສົມດ້ານລຸ່ມເພື່ອເບິ່ງພິທີຈົບການສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ.

Lihat lebih banyak lagi ໂຮງຮຽນມສດ່ານສຸພານຸວົງ di Facebook

ເນັ້ນວິດີໂອ

ຂອງການສະເຫລີມສະຫລອງ Drive-In