ຍິນດີຕ້ອນຮັບພະແນກຮຽນພາສາອັງກິດ ຢູ່ໃນສະຖາບັນແປພາສາປາຊີຟິກ.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນັກຮຽນແລະນັກຮຽນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ເຊື້ອຊາດແລະພາສາ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຮັດວຽກຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດ, ຄວາມສະເຫມີພາບດ້ານການສຶກສາ, ແລະ 21st ຜົນສໍາເລັດຂອງ Century ສໍາລັບທຸກຄົນ.