ກ່ຽວ​ກັບ iqdesign

ຜູ້ຂຽນຄົນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຕີມລົງໄປໃນລາຍລະອຽດໃດໆ.
ມາຮອດຕອນນີ້ iqdesign ໄດ້ສ້າງບັນຊີ blog ຂອງ 0.