a

ຜູ້ອໍານວຍການ: Heather Marshall (heather.marshall@sutterpeak.org)

  • ໂຮງຮຽນອະນຸບານເອກະລາດບໍ່ແມ່ນກໍາໄລ
  • TK-12th Grades
  • ສະຫນັບສະຫນູນ Homeschool & ການສຶກສາເປັນເອກະລາດ
  • Sponsored by Nuestro School District
  • ຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມຕະເວັນຕົກຂອງໂຮງຮຽນແລະວິທະຍາໄລ

a

a

ທີ່ຢູ່ສົ່ງໄປສະນີ:

3934 Broadway Live Oak, CA 95953

Ph (916) 468-4044 ແຟັກ: (916) 237-0350

ຜູ້ລົງທະບຽນ: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670

ຮັບຮອງໂດຍສະມາຄົມໂຮງຮຽນແລະວິທະຍາໄລຕາເວັນຕົກ (WASC)

ສະມາຊິກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄາລີຟໍເນຍ ສະມາຄົມໂຮງຮຽນແລະ Charter School ການພັດທະນາ Center