ສະຖາບັນສະກຸນເງິນສະກຸນໂປສເຕີເຊື່ອທັງຫມົດໃນສິດທິຂອງທຸກຄົນ.

Click here for Title IX Harassment Intimidation Discrimination and Bullying Information (BP 5000)

ທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກຫົວເລື່ອງ IX ຄວນສົ່ງໄປຫາຜູ້ປະສານງານ Title IX ຂອງພວກເຮົາທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
Leanna Comer
1401 El Camino Avenue, Suite 510
Sacramento, CA 95815
866-992-9033, ext. 3002
ອີເມວ: leanna.comer@pacificcharters.org

ຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້ຖ້າຫາກວ່າສະຖານະການອາດຈະຮັບປະກັນວ່າ: ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເຮືອນ.