ສະຖາບັນສະກຸນເງິນສະກຸນໂປສເຕີເຊື່ອທັງຫມົດໃນສິດທິຂອງທຸກຄົນ.

ກົດບ່ອນນີ້ ສຳ ລັບຫົວຂໍ້ IX ລົບກວນການ ຈຳ ແນກແລະຂໍ້ມູນການຂົ່ມເຫັງ

ທຸກຄໍາຮ້ອງທຸກຫົວເລື່ອງ IX ຄວນສົ່ງໄປຫາຜູ້ປະສານງານ Title IX ຂອງພວກເຮົາທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:
Leanna Comer
1401 El Camino Avenue, Suite 510
Sacramento, CA 95815
866-992-9033, ext. 3002
ອີເມວ: leanna.comer@pacificcharters.org

ຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກສະຫນອງໃຫ້ຖ້າຫາກວ່າສະຖານະການອາດຈະຮັບປະກັນວ່າ: ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເຮືອນ.