ກົດເຂົ້າໄປທີ່ຄາວຕີ້ຂອງທ່ານ ສຳ ລັບໂຮງຮຽນ Charter PCI ໃນເຂດບໍລິການນັ້ນ! *

..

* ປະຈຸບັນ PCI ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນເຂົ້າໃນເຂດ Santa Clara County ຍ້ອນຂາດແຄນຄູສອນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍໃນບ້ານໃນເຂດນີ້.