Elk Grove Resource Center

Peb lub Elk Grove Resource Center muaj kev kawm 2 hnub / vasthiv ntawm tus qauv kev kawm ywj pheej rau qib TK - 12. Hauv tsev kawm ntawv muaj kawm txuj ci, lej, thiab science rau cov tub ntxhais kawm hnub nyoog pib thiab kawm tiav chav kawm rau cov tub ntxhais kawm theem siab suav nrog kev kawm qib siab npaj kawm qib siab (CP).

RVCS Tsev Kawm Ntawv Pawg Neeg Tuav Tswv Yim Lub Rooj Sib Tham: Lub Cuaj Hli 10, 10 teev sawv ntxov

RVCS Elk Grove muaj:

  • TK – 12th qib kev kawm ywj pheej (2 hnub ib lub lis piam rau ntawm chaw)
  • Muaj sijhawm ntxiv / xaiv cov sijhawm xaiv suav nrog: kev kawm nrog legos, nthuav qhia kev ua yeeb yam, ua yeeb yam, phau ntawv xyoo, kev ua thawj coj, suab nkauj, thiab guitar
  • Medical Assisting cov ntawv pov thawj ua haujlwm (tsis muaj nqi rau cov tub ntxhais kawm)
  • Lub tsev kawm qib Pre-college xa ​​mus
  • Ntau yam kev pab hauv online
  • Nkag mus rau ntau cov ntawv pov thawj ua haujlwm
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm: Txoj Haujlwm: (K-5), Lub Qhov Rooj Rau Kev Siv thev naus laus zis (6-8), & Kev Tshawb Fawb txog Kev Tsim Tus Qauv Hluav Taws Xob (9-12)

7801 Laguna Blvd, Elk Grove, CA, 95758

Ph. (916) 405-6600 Fax: (916) 246-4114

Tus sau npe: Theresa Myers Email: registrar@pacificcharters.org

 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670