Tus Thawj Coj: Scott Stack (Scott.Stack@pacificcharters.org)

  • Ib qho Non-Profit Independent School School
  • TK-12th Qib Kawm
  • Pab txij thaum 2005
  • Cov Pab Txhawb Tsev Kawm Ntawv & Kev Kawm Tus Kheej 
  • Cov Chaw Muaj Peev Xwm & Zej Zog Hauv Tsev
  • Kev pom zoo los ntawm Western Association ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv & Tsev Kawm

Kev kawm hauv tsev muab cov tsev neeg txoj kev ywj pheej tshawb nrhiav thiab cais cov ntaub ntawv kawm raws cov qauv kev kawm sib txawv. Ib tus kws qhia ntawv pom zoo tau ntsib nrog tsev neeg yam tsawg kawg txhua 20 hnub kawm ntawv. Peb muab nyiaj siv rau cov tub ntxhais kawm siv dav thiab nkag mus rau cov teb, cov muag khoom, thiab cov haujlwm.

peb Homeschool Guild pab TK-12th cov tub ntxhais kawm qib thiab tsev neeg cov tsev kawm nyob hauv Sacramento thiab cov nroog nyob ib puag ncig thiab pab tshawb nrhiav los ntawm kev siv cov peev txheej hauv zej zog, cov tub ntxhais kawm thiab niam txiv kev kawm paub, cov kev pabcuam thiab cov ntaub ntawv muag khoom, thiab kev txhawb nqa ntawm tus xibfwb qhia ntawv uas ntseeg tau. Kev sib koom ua khub thoob plaws Sacramento muab cov kev xaiv zoo ntxiv ntawm kev kawm paub hauv zej zog.

peb Hais txog FACE qhov kev zov me nyuam yog peb lub tsev kawm ntawv tshwj xeeb pabcuam tshwjxeeb rau cov tsev neeg uas tsis kam xaiv tsev kawm ntawv TK-8th qib siv hom qhia ntawv txheej thaum ub nyob hauv nroog Sacramento & Solano.

peb Vacaville Resource Center ua haujlwm rau tsev kawm qib K-12 nyob hauv Solano & Yolo Nroog.

Kev kawm ywj siab ntawm peb lub chaw pabcuam siv tus qauv txuas ntawm kev tuaj kawm los muab lwm txoj kev kawm rau cov menyuam kawm ntawv uas xav hloov ntawm cov kev kawm ib txwm muaj. Cov tub ntxhais kawm cov kev xav tau raug phim nrog cov kev kawm xaiv xws li cov chav kawm sab nrauv, cov khoos kas online, ntawv nyeem, nrog rau peb cov chav kawm tshwj xeeb. Peb cov tub ntxhais kawm feem ntau muaj lub sijhawm zoo ib yam li qhov mus kawm hauv tsev kawm qib siab. Qhov tseeb, ntau ntawm peb cov tub ntxhais kawm dual kawm hauv zej zog kawm ntawv qib siab dawb, suav cov chav kawm rau ob qho kev pab cuam thaum txuag nyiaj thiab tau txais ib txhais ceg hauv tsev kawm qib siab. Peb Cov Qauv Kawm Siab Xav Ua Kom Zoo Dua (HELM) muaj kev kawm ywj pheej hauv zej zog (sab nraud) rau cov uas tsis muaj kev nkag mus rau cov chaw muab kev pab. Kev kawm ywj siab kuj yog ib qho kev xaiv rau cov tsev neeg uas xav mus kawm ntawv hauv tsev, tab sis lawv xav tau lossis xav tau kev pab txhawb ntawm kws qhia ntawv ntau. Peb cov chaw txawm muab cov qauv kawm ntawv kho mob pub dawb… ntxiv rau ntau qhov ntxiv!
Nyem hauv qab no kom paub ntau ntxiv ntawm txhua qhov kev xaiv.

Chaw nyob xa ntawv:  

Heritage Peak Charter School, 631 L Street Rio Linda, CA 95673

Tus sau npe: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670

a

Tau lees paub los ntawm Western Alliance of Schools thiab Colleges (WASC) 

Tus Tswv Cuab ntawm California Charter Tsev Kawm Ntawv Lub Koom Haum thiab Tsev Kawm Ntawv Ntiav txoj kev loj hlob Center