Kev pab rau cov menyuam kawm ntawv El Dorado, Nroog Sacramento, Solano, & Yolo

 • Hais txog FACE Program
 • Homeschool Guild
 • Rio Linda, West Sacramento, & Chaw Pabcuam Rau Ntawm Cov Tsev Kawm Ntawv Vacaville
 • Kev Kawm Hauv Lub Zej Zog

Kev pab cov tub ntxhais kawm hauv San Joaquin, Sacramento, Stanislaus, thiab Calaveras Nroog:

 • Broadway, Elk Grove, & Chaw Lodi Cov Chaw Pabcuam
 • Kev Kawm Hauv Lub Zej Zog
 • Cov Niam Txiv Pab Txhawb Hauv Tsev Kawm Ntawv hauv San Joaquin & Stanislaus Cov Nroog

Kev pab rau cov tub ntxhais kawm hauv cov nroog nram qab no:

 • Butte
 • Colusa
 • Placer
 • Sutter
 • Yolo
 • Yuba

Kev pab rau cov tub ntxhais kawm hauv cov nroog nram qab no:

 • Alameda
 • Contra Costa