Kev pab rau cov menyuam kawm ntawv El Dorado, Nroog Sacramento, Solano, & Yolo 

Kev Txhawb Tsev Neeg hauv Tsev

 • Hais txog FACE
 • Homeschool Guild
 • Vacaville

Kev Kawm Tshaj Tawm:

 • Rio Linda Resource Center
 • West Sacramento Resource Center
 • Vacaville Resource Center
 • Lub Hauv Paus Nyob Hauv Zej Zog

Kev pab cov tub ntxhais kawm hauv San Joaquin, Sacramento, Stanislaus, thiab Calaveras Nroog:

 • Broadway, Elk Grove, & Chaw Lodi Cov Chaw Pabcuam
 • Kev Kawm Hauv Lub Zej Zog
 • Cov Niam Txiv Pab Txhawb Hauv Tsev Kawm Ntawv hauv San Joaquin & Stanislaus Cov Nroog

Kev pab rau cov tub ntxhais kawm hauv cov nroog nram qab no:

 • Butte
 • Colusa
 • Placer
 • Sutter
 • Yolo
 • Yuba

Kev pab rau cov tub ntxhais kawm hauv cov nroog nram qab no:

 • Alameda
 • Contra Costa