RV Kev Kawm Ywj Pheej Hloov2019-08-20T16:33:26+00:00

Kev kawm sab nraud ntawm peb cov tsev kawm ntawv siv tus qauv ntawm kev tuaj kawm ntawv kom muaj kev qhia rau lwm tus menyuam kawm ntawv uas xav tau kev hloov ntawm cov kev kawm hauv tsev kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntawv yuav tsum muaj kev sib tw nrog cov ntawv xaiv kawm xws li cov hoob kawm, cov kev kawm online, cov phau ntawv kawm, thiab peb cov chav kawm virtual. Peb cov tub ntxhais kawm feem ntau muaj lub caij nyoog zoo li uas mus kawm college. Tiag tiag, ntau tus tub ntxhais kawm ntawv tuaj koom rau hauv community college dawb, suav cov chav kawm rau ob qho tib si thaum txuag nyiaj thiab tau txais ib ceg ntawm tsev kawm ntawv qib siab. Kev kawm sab nraud yog ib qho kev xaiv rau cov tsev neeg uas xav nyob hauv tsev kawm ntawv, tab sis lawv xav tau lossis xav tau cov xib fwb ntau dua. Peb qhov chaw txawm muab cov ntawv qhia txog kev ua hauj lwm pub dawb rau kev kho mob ... ntxiv nrog ntau ntxiv!

Nyem hauv qab no kom paub ntau ntxiv ntawm txhua qhov kev xaiv.