RV Homeschool Kev Xaiv Kev Xaiv2018-03-23T18:25:03+00:00

Hom kev kawm Homeschooling muab cov tsev neeg ywj pheej los tshawb nrhiav thiab kawm cov ntawv kawm raws li ntau hom kev kawm. Tus xibfwb muaj ntawv pov thawj pom zoo nrog tsev neeg yam tsawg kawg ntawm 20 hnub kawm ntawv. Peb muaj cov tub ntxhais kawm tau txais txiaj ntsim zoo thiab nkag mus rau kev tawm mus sab nraud, cov neeg muag khoom, thiab cov haujlwm. Tsev Kawm Ntawv Theem Siab Rio Valley Charter muab rau peb cov tub ntxhais kawm ntawv nyob hauv San Joaquin County los ntawm peb cov chav kawm hauv Lodi Learning Center thiab hauv zej zog!

Chaw Muab Tswv Yim nyob ntawm Lodi