Tub Ntxhais Kawm Xov Xwm:

Saul Gonzalez, HPCS alumni (2009), yog tus kws tshaj lij phais mob rau pab pawg UCD uas tsis ntev los no cais cov menyuam ntxaib sib xyaws! Thov qhuas Xa-u!  Txheeb cov xov xwm puv ntawm no.  Xaulus nyob nrog pab pawg ntawd thaij duab rau sab laug! Peb zoo siab heev!

Lub Ob Hlis 2020: 10 ntawm peb EKG & Medical Terminology cov tub ntxhais kawm thov rau & raug txais mus rau UC Davis Health Equity Academy! Pab kev zoo siab!

Pab kev zoo siab rau VVCP tus David Zepeda uas ua rau National Geographic's GeoBee State Finalist!

Pab kev zoo siab rau Valley View Charter Prep 2018-19 National Merit Finalist, Tyler A.!

Sutter Nres lub 10 yr laus Amaryn Olmeda violin prodigy!  

Cov ntawv xov xwm Sac Bee

Cap Xov tooj cua

Tub Ntxhais Kawm Ntawv Cov Ntsiab Lus: