Yuav kom dhau los ua haujlwm pub dawb nrog lub koom haum Pacific Charter, tus neeg nyiam tuaj pab dawb yuav tsum ua kom tiav Tsev Kawm Ntawv Cov Ntawv Qhia Ua HaujlwmCov. Thaum xa daim foos no lawm, nws yuav tshuaj xyuas los ntawm peb Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Tib Neeg thiab ib pob ntawv Volunteer yuav muab xa mus rau lub tsev kawm ntawv. Pob Ntawv Pab Dawb yuav tsum tau ua tiav thiab xa rov qab los ntawm cov neeg yuav khoom txaus siab rau tom lub tsev kawm ntawv rau kev tshuaj xyuas ntxiv. Cov neeg yuav tuaj yeem sab hauv yuav tau txais ntawv ceeb toom ntawm lawv cov xwm txheej tom qab kev tshuaj xyuas Daim Volunteer Packet. Ua tsaug rau koj qhov kev txaus siab los ua tus pab dawb rau Pacific Charter Institute: Heritage Peak Charter School, Rio Valley Charter School, Valley View Charter Prep & Sutter Peak Charter Academy.

Thov ua raws li txuas rau hauv qab no los ua kom tiav Daim Ntawv Qhia Txog Tsev Kawm Ntawv Qhia Tawm Tsev Kawm Ntawv kom xa daim ntawv thov tuaj ua haujlwm pub dawb:

Thov Kev Pab Ua Haujlwm Dawb