Ua tsaug rau koj qhov kev txaus siab los ua tus pab dawb rau Pacific Charter Institute: Heritage Peak Charter School, Rio Valley Charter School, Valley View Charter Prep & Sutter Peak Charter Academy. Txhawm rau los ua tus nquag ua haujlwm pub dawb nrog Pacific Charter Institute, cov neeg tuaj yeem txaus siab yuav tsum ua tiav qhov Daim Ntawv Thov Ua Haujlwm pub dawb hauv tsev kawm ntawvCov. Thaum xa daim foos no lawm, nws yuav tshuaj xyuas los ntawm peb Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Tib Neeg thiab ib pob ntawv Volunteer yuav muab xa mus rau lub tsev kawm ntawv. Pob Ntawv Pab Dawb yuav tsum tau ua tiav thiab xa rov qab los ntawm cov neeg yuav txaus siab tuaj rau tom tsev kawm ntawv rau kev tshuaj xyuas ntxiv. Cov neeg yuav tuaj yeem sab hauv yuav tau txais ntawv ceeb toom ntawm lawv cov xwm txheej tom qab kev tshuaj xyuas Daim Volunteer Packet.