Student Account Info2019-03-29T21:00:23+00:00

Peb cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv yeej muaj feem siv nyiaj rau kev siv nyiaj. Cov tsev neeg siv tau cov nyiaj no los ntawm lawv qhov kev txiav txim siab los yuav cov ntawv kawm, them nqi rau kev kawm ntawv, mus koom kev kawm hauv cov kev tawm mus ncig, thiab ntau dua. Cov niam txiv muaj kev ywj pheej xaiv cov khoom muag thiab cov neeg muab kev pabcuam los ntawm peb cov neeg muag khoom vendor, los yog tau txais nyiaj rov qab los ntawm kev ua raws li cov txheej txheem nyob hauv phau ntawv Niam Txiv Phau Ntawv. Saib hauv qab no rau cov kev pabcuam:

Tus Menyuam Kawm Ntawv Thov Kev Pab Tshwj Xeeb

Kev Thov Nyiaj Them Nqi Rau Me Nyuam Kawm Ntawv

Sibling Daim Hloov Nyiaj Txiag Thov

Twb tus PCI tus neeg muag khoom? Koj puas xav tau ib qho? Nyem no rau lub lag luam Nplooj!

(Faj seeb: Ib tus neeg muag khoom thov, Lub Nroog Lodi - Hutchins Street Square tau thov kom raug muab tshem tawm ua lub Vendor nrog PCI.)