Daim ntawv thov2019-12-04T21:58:52+00:00

Ua tsaug rau koj xaiv Pacific Chaw Lag Luam cov tsev neeg ntawm cov tsev kawm ntawv rau koj tus menyuam txoj kev kawm! Peb paub qhov tseem ceeb ntawm koj tsev neeg txiav txim siab txog kev txiav txim siab thiab qhov kev nyuab siab qhov txheej txheem rau npe tuaj yeem ua tau zoo li cas. Peb nyob ntawm no los pab! Peb npaj siab nrog koj tham txog koj cov kev xaiv rau 2019-2020 xyoo kawm ntawv.

Koj thawj STEP yuav tsum saib xyuas peb lub vev xaib kom tau ib lub tswv yim ntawm cov kev pabcuam sib txawv peb muab. Peb cov tsev kawm ntawv yog pej xeem, tso cai hauv zos, chaw kawm ntawv thiab kawm tsis tau ntawv sab nraud thiab kev txhawb nqa tsev. Peb tsis yog ib lub tsev kawm ntawv niaj hnub tuaj kawm, es tsis yog peb xaiv ntau yam kev xaiv thiab koom nrog. Hauv qee qhov kev kawm, cov menyuam kawm ntawv yuav tsis tshua, yog tias tau, mus xyuas ib qhov chaw, thiab hauv lwm cov kev pabcuam, kev tuaj kawm yog ntau dua li ntawm college. Yog tias koj xav tias ntxhov siab, tsis txhob txhawj! Peb pabcuam yuav pab koj los ntawm kev xaiv cov txheej txheem kom paub meej tias peb nrhiav tau qhov zoo tshaj rau koj tus menyuam.

NPAJ TSIM NYOG TXOJ CAI?

Cov kauj ruam tom ntej yog ua kom tiav Daim Ntawv Sau Npe Xaiv Tsev Kawm Ntawv hauv qab no rau txhua tus menyuam uas xav mus rau npe. Ib tug neeg ua hauj lwm yuav tiv tauj koj los mus tshawb koj cov kev xaiv thiab sib tham txog peb cov kev pab cuam thiab thov tuaj yeem hu koj mus rau kev sib tham lus. Thaum koj pom txoj kev haum xeeb rau koj tus tub ntxhais kawm ntawv yuav raug nug kom sau Daim Ntawv Cuv Npe rau thiab xa cov ntaub ntawv yuav tsum tau ua. Thaum twg koj daim ntawv thov tiav, koj yuav raug hu los ntawm lub tsev kawm ntawv los pab koj nrog cov kauj ruam tom ntej rau kev rau npe rau 2019-2020 xyoo kawm ntawv. Tom qab peb lub sijhawm qhib rau npe nkag, txhua lub tsev kawm ntawv / lub tsev kawm ntawv / qhov kev zov me nyuam nrog cov ntawv sau ntau dua li cov chaw muaj cai yuav muaj ntau hom. Cov ntawv thov yuav raug lees txais los ntawm txhua lub sijhawm. Peb tos ntsoov yuav hnov ​​lus ntawm koj!

2019-20 Daim Ntawv Tso Npe Kawm

Cov ntawv thov siv rau xyoo 2020-2021 xyoo kawm ntawv yuav muaj lub Ib Hlis 13, 2020.

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv:

Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv 2019-2020

SB 277 FAQs Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv

Kev Tshuaj Noj rau Tsev Kawm Ntawv Nkag Mus

Qhov Kev Ntsuas Kev Noj Qab Haus Huv