PCI muab ntau txoj kev tso npe hauv online rau peb cov tub ntxhais kawm pub dawb, txhua tus tuaj yeem nrhiav ntawm peb Kev Kawm Txuj Ci page.

Ntxiv rau cov no, peb tau npaj lwm qhov rau peb cov tub ntxhais kawm ~ raws li kev kawm muaj nuj nqis, thiab muaj kev pub dawb!

Nyem ntawm no rau Virtual Field Trips koj tuaj yeem nkag mus ntawm koj tus kheej!

 Vim koog tsev kawm ntawv tsis raug kaw los cuam tshuam txog COVID-19, Sacramento County Lub Chaw Haujlwm Saib Xyuas Kev Kawm (SCOE) tabtom muab cov kev pab tam li cov kev pab cuam rau pej xeem, cov tsev neeg, thiab cov cheeb tsam tsev kawm. "