** Lub Peb Hlis 18: Kev Siv Nyiaj Siv Tub Ntxhais Kawm Nyob rau hauv COVID- 19 **

Peb cov tub ntxhais kawm nyob hauv tsev tau nkag mus rau cov peev txheej kev kawm ntaub ntawv ntau yam. Cov tsev neeg tuaj yeem siv qhov no los xaiv cov ntawv kawm, nkag mus rau cov kev pabcuam kev kawm, mus koom kev tawm mus tsev kawm sab nraud, thiab lwm yam. Peb muab txoj hauv kev yooj yim rau cov niam txiv los ntawm muab peb txoj hauv kev los nkag tus tub ntxhais kawm cov nyiaj:

  1. Xaiv cov ntaub ntawv thiab khoom siv los ntawm peb cov ntaub ntawv pom zoo hauv zej zog cov koom tes thiab muab cov npe khoom rau lawv tus kws qhia
  2. Xaiv cov kev pabcuam xws li kev qhia, chav kawm, thiab qhia ntawv nrog cov koom tes hauv zej zog kev pom zoo thiab muab cov ntsiab lus rau lawv tus kws qhia
  3. Yuav cov ntaub ntawv lossis cov kev pabcuam raug pom zoo tawm hauv hnab tshos thiab tau txais kev them nyiaj rov qab los ntawm peb cov niam txiv cov nyiaj them rov qab

Cov txheej txheem kev siv nyiaj hauv peb Phau Ntawv Qhia Niam Txiv yuav tsum ua raws txhua qhov kev siv nyiaj, thiab tus kws qhia ntawv kev pom zoo thiab kev pom zoo yog qhov xav tau rau txhua qhov kev yuav khoom thiab them nyiaj rov qab. Saib hauv qab no rau cov kev pab txuas:

(Ceeb Toom: Raws li lawv thov, Lub Nroog Lodi - Hutchins Street Square tau thov kom muab tshem tawm ua qhov Kev Koom Tes Nrog Zej Zog nrog PCI.)