Peb ntseeg hais tias tub ntxhais kawm, niam txiv, thiab xib fwb tuaj yeem yog ib pab neeg tsis ruaj nriav rau tub ntxhais kawm ntawv kev vam meej.   

Peb muaj kev xaiv kev kawm sab nraud tus qauv qauv nrog rau ob qho tib si homeschool thiab kev kawm ywj pheej cov kev pab cuam.

Peb niaj hnub sib zog los ntxiv cov kev xaiv kom haum rau cov tsev neeg thiab cov tub ntxhais kawm ntawv hauv peb lub ntiaj teb uas hloov sai.

Nws hais txog qhov xav tau.   

Peb cov tub ntxhais kawm tau:

  • Kev Kawm Ua Haujlwm
  • Dual Enrollment hauv Community Colleges
  • Cov Neeg Kawm Lus Askiv Pab Txhawb
  • Kev tawm mus ncig sab nraud thiab kev ua si
  • Kev Kawm Hauv Online
  • Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb
  • Science, Lej & Engineering Cov Kev Kawm (suav nrog Txoj Haujlwm Ua Txoj Kev)
  • Cov hoob kawm virtual (siv internet rau ib tug nyob xib fwb thiab cov phooj ywg!)