a

Thawj Coj: Heather Marshall (heather.marshall@sutterpeak.org)

  • Ib qho Non-Profit Independent School School
  • TK-12th Qib Kawm
  • Kev Txhawb Tsev Neeg hauv Tsev Kawm Ntawv & Kev Kawm Sab Nraud
  • Kev txhawb nqa los ntawm Nuestro School District
  • Tau lees paub los ntawm Western Association of Schools & Colleges

a

a

Chaw nyob xa ntawv:

3934 Broadway Live Oak, CA 95953

Ph. (916) 468-4044 Fax: (916) 237-0350

Tus neeg sau npe: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670

Tau lees paub los ntawm Western Alliance of Schools thiab Colleges (WASC)

Tus Tswv Cuab ntawm California Charter Tsev Kawm Ntawv Koom Haum thiab Tsev Kawm Ntawv Ntiav txoj kev loj hlob Center