Chaw Muab Tswv Yim nyob ntawm Lodi2019-08-09T22:18:33+00:00

RVCS Lodi Resource Center

Peb lub Valley Valley - Lodi Resource Center muaj cov tub ntxhais kawm nyob rau hauv qib TK txog 12th lub sijhawm los nrhiav lawv txoj hauv kev los ntawm TK-12th qib tsev kawm ntawv kev txhawb nqa los yog ntawm peb lub tsev kawm ntawv qib siab hauv tsev kawm ntawv. Peb cov tub ntxhais kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv tau nkag mus rau hauv cov kev cob qhia thiab cov kev tshwm sim, nrog rau cov tsev kawm ntawv zoo siab tuaj yeem ua ke. Cov neeg kawm sab nraud tuaj sib ntsib nrog lawv tus xibfwb qhia txhua lub limtiam thiab npaj cov kev kawm txog kev kawm nrog lub sijhawm kawm college.

Nyem qhov no rau peb Blog & Xov Xwm!

RVCS Lodi muaj:

 • TK-12th qib kev txhawb nqa tsev kawm ntawv:
  • Tus xibfwb qhia ntawv sibtham (tsawg kawg nkaus txhua hnub 20)
  • Qhov kev cob qhia hauv kev kawm
  • Kev mus ncig ntawm tsev neeg
  • Cov rooj cob qhia cov niam txiv
  • Caw cov tub ntxhais kawm ntawv muaj npe nrog tus neeg sau daim ntawv lag luam THIAB cov nyiaj them rov qab
 • Tsev kawm ntawv qib siab tseem muaj kev sib tw ua ke
  • Txhua lub lis piam hauv cov xib fwb cov rooj sib tham
  • Kev pabcuam pub dawb hauv Kev Pab Kho Mob thiab Kev Kho Mob Nkag Siab Kev Qhia Ntawv muaj nyob rau
 • Ntau yam kev pab hauv online muaj
 • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
 • Ib txoj hauv kev mus rau G

Caij nplooj zeeg 2019 Rhiav Sijhawm

1110 W. Kettleman Lane, Suite 10 Lodi CA 95240

Ph. (209) 368-4934 Fax: (209) 368-4953 Español: (209) 452-2940