Elk Grove Resource Center 2018-10-04T23:20:39+00:00

Elk Grove Resource Center

Peb lub Elk Grove Resource Center muaj kev kawm 2 ib hnub / ib nrab ntawm kev kawm rau cov tub ntxhais kawm qib 1st - 12th. Hauv cov tsev kawm ntawv muaj kawm lus Askiv, lej, science, thiab kos duab rau cov menyuam kawm ntawv theem qis thiab cov hoob kawm kom tiav rau cov menyuam kawm theem siab xws li kev npaj mus kawm college (CP). .

Mus saib peb Blog Xov xwm & Tshiab!

** Lub tsev kawm ntawv Rio Valley Charter yuav tuav lub rooj sablaj ntawm Pawg Neeg Tuav Tswv Yim ntawm peb lub Elk Grove Resource Center rau hnub Friday, Lub Kaum Hli 5th, ntawm 1 pm txog 3 pm Txhua tus niam txiv, cov tub ntxhais kawm, thiab cov neeg zej zog tuaj tos txais. **

RVCS Elk Grove muaj:

  • 1st-12th qib kawm kev ywj pheej kawm hybrid (2 hnub ib lub lim tiam tom chaw kawm ntawv)
  • Cov kev kawm zoo tshaj plaws nrog rau: kev kawm nrog cov lus qhia, kev ua yeeb yam, yeeb yam, phau ntawv xyoo, kev ua thawj coj, suab paj nruas / suab nkauj, thiab guitar
  • EKG cov kws qhia hauj lwm kev paub txog hauj lwm (tsis them tus nqi rau tub ntxhais kawm)
  • Lub tsev kawm qib Pre-college xa ​​mus
  • Ntau yam kev pab hauv online
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Teg Dlej Num Kev Teg Dlej Num: Pib Tawm (K-5), Lub Nroog rua Technology (6-8), & Taw Qhia rua Engineering Tsim (9-12)

8065 Elk Grove-Florin Rd. Chav 160 Sacramento, CA 95829

Ph. (916) 405-6600 Fax: (916) 246-4114