Broadway Resource Center2019-05-01T23:41:24+00:00

Broadway Resource Center

RVCS Broadway tos peb Headways Kev Pab Rov Npau Taws Rov Qab rau 11th & 12th cov menyuam kawm ntawv. Cov tub ntxhais kawm ntsib nrog lawv tus xib fwb uas muaj ntawv pov thawj thiab qhov chaw ua hauj lwm kom tau txais lawv daim high school diploma. Peb qhov chaw Broadway tseem muaj cov kev pab cuam pov thawj dawb.

RVCS Broadway muaj:

 • Kev kawm ib puag ncig me me
 • Kev sib sab laj ntawm cov xibfwb txhua lub sijhawm
 • Ntau yam kev pab hauv online muaj
 • Kev Muaj Peev Xwm rau EKG Tug Tshawb Nrhiav, Kev Kho Mob Terminology, Kev Tshawb Fawb Kev Tshaj Tawm Txog Southwest Kev Sib Txawv
 • 11th & 12th qib Headways Credit Recovery Program

Headways Credit Recovery Program:

12th thiab 11th qib qis cov menyuam kawm ntawv uas tsis tau qhab nia tuaj yeem ua haujlwm hauv txoj kev pabcuam yoojyim uas tau tso cai rau lawv tau txais lawv daim high school diploma.

Lub Koom Haum Headway Ua Haujlwm Li Cas:

 • 11th cov tub ntxhais kawm uas muaj 80 qhab nia lossis tsawg dua, thiab 12th cov tub ntxhais kawm uas muaj 120 cov qhab nia los yog tsawg dua.
 • Cov tub ntxhais kawm tuaj koom qhov chaw pabcuam ob zaug ib lub lim tiam rau peb teev txhua zaus.
 • Cov menyuam kawm ntawv / cov xibfwb cov rooj sib tham tau teem thiab yog tib hnub thiab lub sijhawm txhua lub lim tiam.
 • Lub xyoo kawm ntawv tau tawg mus rau ntawm 6 lub 6-lub lim tiam. Txhua qhov kev sib ntsib yog HEX.
 • Cov tub ntxhais kawm tau ntau tshaj ntawm plaub cov hoob kawm (tag nrho ntawm 20 cov qhab nia) thaum txhua HEX.
 • Cov xib fwb ua hauj lwm nrog cov tub ntxhais kawm thiab saib xyuas lawv cov kev kawm kom pab tau txoj kev vam meej.
 • Ntawm qhov chaw kawm ntawv dawb yog muaj txhua txhua hnub rau ib qho kev tuaj yeem ua ke.
 • Cov ntawv qhia muaj xws li ib phau ntawm phau ntawv nyeem thiab cov ntawv kawm online.
 • Txoj kev kawm sai sai tso cai rau cov tub ntxhais kawm tiav rau lub sijhawm, nrog lawv cov phooj ywg.
 • Cov tub ntxhais kawm koom nrog kev ua tiav tiav rau lub Tsib Hlis.

3301 Broadway, Sacramento, CA 95817

Ph. (916) 451-0401 Fax: (916) 451-0403