West Sacramento Resource Center2019-07-24T20:06:43+00:00

West Sacramento Resource Center

Peb lub West Sacramento Resource Center muaj kev kawm K-12th qib kawm uas tsim los rau cov menyuam kawm ntawv mus kawm cov hoob kawm tseem ceeb ntawm qhov chaw kawm thiab muab kev ywj pheej mus ua haujlwm sab nraud nyob tom tsev kawm ntawv. Tag nrho peb cov tub ntxhais kawm ntawv tau txais kev pab txhawb nqa kev pab qhia ntawv.

Mus saib peb Blog Xov xwm & Tshiab!

HPCS West Sac muaj:

  • K - 12th qib kawm ntawv ywj pheej kawm hybrid (ob hnub ib lim tiam tom chaw kawm ntawv)
  • Txhim kho kev ua ub no
  • Ntau yam kev pab hauv online muaj
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Lub tsev kawm qib siab (A mus rau G) mus rau qhov chaw
  • Cov xibfwb qhia ntawv muaj peev xwm

840 Jefferson Blvd. West Sacramento, CA 95691

Ph. (916) 375-0401 Fax: (916) 375-0031