Rio Linda Resource Center

Rio Linda Resource Center2019-06-07T18:48:33+00:00

Rio Linda Resource Center

Peb lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Linda Rio muaj cov kev kawm tshwj xeeb rau cov menyuam kawm ntawv los ntawm transitional kindergarten mus txog 12th qib. Lub tswv yim qhia ntawv thiab cov kev xaiv muaj kev npaj muaj ib lub tswv yim npaj rau txhua tus menyuam kawm ntawv thiab yuav tsim tau ib lub sijhawm zoo li qib siab.

Nyem no rau ntawm Rio Linda News & Blog Page!

HPCS Rio Linda muaj:

  • TK-12th qib kawm sab nrauv rau kev kawm txog hybrid
  • Txhua lub lis piam, hauv cov xib fwb cov rooj sib tham
  • Lub tsev kawm qib siab (A mus rau G) mus rau qhov chaw
  • Kev cob qhia hauv chav kawm thiab kev kawm cov hoob kawm
  • Ntau yam kev pab hauv online muaj
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Kev Pab Kho Mob Rau Kev Kho Mob - Dawb!
  • Teg Dlej Num Coj Ua Yeeb Yees: Tshem Tawm, Duab Thoob Tawm rau Kev Tshawb Fawb, Tshaaj tawm Tsim Kev Tsim Tsa Engineering, & Txhooj Kev Kawm Txuj Hau Kev

631 L Street Rio Linda, CA 95673

Ph. (916) 281-8437