Homeschool Guild

Homeschool Guild2019-11-08T22:22:22+00:00

Homeschool Guild

Qhib rau cov tub ntxhais kawm ntawm TK- 12th, Peb Qhov Kev Kawm Hauv Tsev muaj kev qhia lwm txoj kev kawm rau cov tsev neeg uas xav ua tus saib xyuas lawv cov menyuam txoj kev kawm. Guild muaj cov kev txhawb nqa hauv cov kev kawm hauv tsev txoj kev kawm niaj hnub no thiab ntau txoj kev xaiv los ntawm peb vendor daim ntawv teev npe rau ob qho txheej txheem thiab cov kev kawm

Hom kev pab cuam Homeschool muaj:

  • Cov xibfwb qhia ntawv txhawb cov rooj sib tham txhua hnub 20
  • Lub zej zog ntawm tsev neeg nyob tsev
  • Caw cov tub ntxhais kawm ntawv nyiaj
  • Ntau yam kev pab hauv online muaj
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Tsev kawm ntawv tau npaj cov kev mus ncig ua si

Peb to taub hais tias kev kawm hauv tsev yog ib txoj kev ua neej uas muaj kev xaiv thiab cov hau kev rau cov menyuam kawm ntawv los kawm txog kev siv ntau yam thiab cov qauv. Peb ntseeg hais tias cov me nyuam kawm tau zoo tshaj thaum lawv koom tes nrog txoj kev ua, thiab cov tsev neeg muaj peev xwm xaiv lawv cov kev xaiv kawm rau lawv tus menyuam txoj kev kawm.

Caij nplooj zeeg 2019 Ncig Ua Si:

Lub Yim Hli 30: Monterey Bay Thoob Dej Thoob Ntiaj Teb

Lub Cuaj Hli 19: Sacramento Speakers Series: James Comey

Lub Cuaj Hli 20: Crocker Cov Tsev khaws puav pheej Art

Lub Kaum Hlis 11: Lub Chaw Tshawb Fawb Tub Rog

Lub Kaum Hli 18: B St. Theatre: Lub Ntaj Hauv Pob Zeb

Lub Kaum Hli 23: Cov Pos huab

Lub Kaum Hli 24: STC: Jane Austen's Northanger Abbey

Lub Kaum Ib Hlis 8: Nimbus Ntses Ntses

Lub Kaum Ib Hlis 20: Sacramento hais Lus Ntu: Jane Fonda

Lub Kaum Ob Hlis 11: STC: A Christmas Carol

2019-2020 Tsev Kawm Ntawv Calendar

Chaw Xa Ntawv: Homeschool Guild, Pacific Charter Institute

1401 El Camino Ave. Chav 510, Sacramento, CA 95815

Ph. (916) 280-3685 Fax: (916) 246-4114

Tus neeg sau npe: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670