Homeschool Guild

Homeschool Guild2020-03-27T23:45:10+00:00

Homeschool Guild

Qhib rau cov tub ntxhais kawm ntawm TK- 12th, Peb Qhov Kev Kawm Hauv Tsev muaj kev qhia lwm txoj kev kawm rau cov tsev neeg uas xav ua tus saib xyuas lawv cov menyuam txoj kev kawm. Guild muaj cov kev txhawb nqa hauv cov kev kawm hauv tsev txoj kev kawm niaj hnub no thiab ntau txoj kev xaiv los ntawm peb vendor daim ntawv teev npe rau ob qho txheej txheem thiab cov kev kawm

Hom kev pab cuam Homeschool muaj:

  • Cov xibfwb qhia ntawv txhawb cov rooj sib tham txhua hnub 20
  • Lub zej zog ntawm tsev neeg nyob tsev
  • Caw cov tub ntxhais kawm ntawv nyiaj
  • Ntau yam kev pab hauv online muaj
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Tsev kawm ntawv tau npaj cov kev mus ncig ua si

Peb to taub hais tias kev kawm hauv tsev yog ib txoj kev ua neej uas muaj kev xaiv thiab cov hau kev rau cov menyuam kawm ntawv los kawm txog kev siv ntau yam thiab cov qauv. Peb ntseeg hais tias cov me nyuam kawm tau zoo tshaj thaum lawv koom tes nrog txoj kev ua, thiab cov tsev neeg muaj peev xwm xaiv lawv cov kev xaiv kawm rau lawv tus menyuam txoj kev kawm.

Caij nplooj ntoos hlav 2020 tawm mus ncig ua si:

Lub Ib Hlis 8: Sacramento Speakers Series - Deepak Chopra

Lub Ib Hlis 24: iFly

Lub Ob Hlis 6: Stockton Symphony

Lub Ob Hlis 7: STC Lub Tsev Kawm Ntawv ntawm Kev Ua Yeeb Yam - Mus Rau Hauv Zoov

Lub Ob Hlis 13: Chabot Chaw Chaw & Science

Lub Ob Hlis 19: Sacramento hais Lus Series - John Meacham

Lub Ob Hlis 28: B St. Theatre - Caij Sally Caij

Lub Peb Hlis 2-6: Alliance Redwoods Sab Nraud Kev Kawm Sab Nraud

Lub Peb Hlis 18: Sacramento Speakers Series - Paul Nicklen

Lub Peb Hlis 20: Tuam Txhab Sacramento Theatre - Hamlet

Lub Peb Hlis 27: Sacramento State Planetarium

Lub Plaub Hlis 27: Tsev khaws puav pheej Sacramento Keeb Kwm

Lub Tsib Hlis 1st: de Tsev khaws puav pheej Hluas - Frida Kahlo Lub Chaw Tso Khoom THOV KEV PAB

2019-2020 Tsev Kawm Ntawv Calendar

Chaw Xa Ntawv: Homeschool Guild, Pacific Charter Institute

1401 El Camino Ave. Chav 510, Sacramento, CA 95815

Ph. (916) 280-3685 Fax: (916) 246-4114

Tus neeg sau npe: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670