Homeschool Guild

Homeschool Guild2019-08-01T17:49:24+00:00

Homeschool Guild

Qhib rau cov tub ntxhais kawm ntawm TK- 12th qib, peb Homeschool Guild Program muaj lwm txoj kev qhia rau cov tsev neeg uas xav ua tus saib xyuas lawv cov menyuam txoj kev kawm. Ntxiv nrog rau kev txhim kho cov tsev thiab cov kev xaiv muaj ntau yam los ntawm peb vendor daim ntawv teev npe rau hom kev kawm thiab kev qhia ntawv, Homeschool Guild koom tes nrog cov koom haum hauv zej zog los muab kev pab hauv zos, cov kev cob qhia raws li cov haujlwm.

Hom kev pab cuam Homeschool muaj:

  • Cov xibfwb qhia ntawv txhawb cov rooj sib tham txhua hnub 20
  • Lub zej zog ntawm tsev neeg nyob tsev
  • Caw cov tub ntxhais kawm ntawv nyiaj
  • Cov kev kawm ntawm cov niam txiv
  • Kev xaiv chaw sib koom tes hauv zos
  • Ntau yam kev pab hauv online muaj
  • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
  • Tsev kawm ntawv tau npaj cov kev mus ncig ua si

Peb to taub hais tias kev kawm hauv tsev yog ib txoj kev ua neej uas muaj kev xaiv thiab cov hau kev rau cov menyuam kawm ntawv los kawm txog kev siv ntau yam thiab cov qauv. Peb ntseeg hais tias cov me nyuam kawm tau zoo tshaj thaum lawv koom tes nrog txoj kev ua, thiab cov tsev neeg muaj peev xwm xaiv lawv cov kev xaiv kawm rau lawv tus menyuam txoj kev kawm.

Nyob twj ywm rau peb qhov 2019-2020 Kev Tshaj Tawm Sijhawm Kawm Tawm Suab! Peb qhov chaw tawm mus ncig sab nraud tuaj yeem yuav tuaj saib rau thaum lub Yim Hli Ntuj thiab daim ntawv sau npe yuav pib rau lub 8 hli 20th thaum tav su.

Yavtom ntej txheej xwm:

Lub yim hli ntuj 6th: Khw Hmo Hmo ntawm Ib Tus Me Nyuam Zog

Yim Hli XNIxth: Thawj Hnub Kawm Ntawv & Tus Muag Khoom Ncaj Ncees

Lub yim hli ntuj 19th: Lakeshore Roseville Khw Hnub

Caij nplooj zeeg 2019 Ncig Ua Si:

Lub Yim Hli 30: Monterey Bay Thoob Dej Thoob Ntiaj Teb

Lub Cuaj Hli 19: Sacramento Speakers Series: James Comey

Lub Cuaj Hli 20: Crocker Cov Tsev khaws puav pheej Art

Lub Kaum Hlis 11: Lub Chaw Tshawb Fawb Tub Rog

Lub Kaum Hli 18: B St. Theatre: Lub Ntaj Hauv Pob Zeb

Lub Kaum Hli 23: Cov Pos huab

Lub Kaum Hli 24: STC: Jane Austen's Northanger Abbey

Lub Kaum Ib Hlis 8: Nimbus Ntses Ntxhw Ntsig RAU YAM KEV PAB

Lub Kaum Ib Hlis 20: Sacramento hais Lus Ntu: Jane Fonda

Lub Kaum Ob Hlis 11: STC: A Christmas Carol

2019-2020 Tsev Kawm Ntawv Calendar

Chaw Xa Ntawv: Homeschool Guild, Pacific Charter Institute

1401 El Camino Ave. Chav 510, Sacramento, CA 95815

Ph. (916) 280-3685 Fax: (916) 246-4114