Kev Npaj Kawm Tau Txiaj Ntsig Ntau dua

Peb qhov Txheej Txheem Kev Kawm Siab Tshaj Lij Cov Qauv Kawm tau tsim los rau cov tub ntxhais kawm cog lus rau kev tswj hwm thiab ua lub luag haujlwm ntawm lawv tus kheej yav tom ntej. HELM cov tub ntxhais kawm ntsib nrog lawv cov xib fwb tim ntsej tim muag ib zaug ib zaug rau 1 teev nyob rau hauv ib pab pawg tsawg. Sijhawm ntxiv yog muab rau cov tub ntxhais kawm siv cov rooj sib tham hauv online. HELM cov xibfwb ua haujlwm ze nrog pab tswvyim kev kawm thiab cov yim neeg los tsim cov kev npaj ua tiav thiab muab cov tub ntxhais kawm rau cov ntawv kawm uas tsim nyog. Cov tub ntxhais kawm raug muab thev naus laus zis tam sim no tso cai rau lawv nkag mus kawm virtual thiab online. Cov kws qhia ntawv ntsib cov tub ntxhais kawm nyob ze lawv lub tsev hauv cov chaw xws li cov chaw nyeem ntawv hauv zos thiab cov chaw hauv zej zog.

Cov Ntawv Qhia Txog Kev Kawm thiab Cov Ntaub Ntawv

2020-2021 Tsev Kawm Ntawv Calendar

HELM lus:

 • 1 Teev / Lub Limtiam nrog Cov Kws Qhia Ntawv
 • Kev kawm ib puag ncig me me
 • Pab Qhia Ntawv
 • Kev qhia hauv kev ua lej thiab lus Askiv
 • Muab kev qhia tawm tswv yim rau kev kawm
 • Ntau yam kev pab hauv online muaj
 • Kev nkag mus rau peb cov kev cai, kev kawm virtual (lub sijhawm tiag)
 • Nkag mus rau AG cov ntaub ntawv kawm
 • Kev nkag tau rau cov kev pab txhawb nqa kev them nyiaj yug

Muaj cov ntawv pov thawj iCEV:

     • Nqaij Xaiv
     • Cog Kev Tshawb Fawb
     • Kev txuag ecology
     • Cov Kev Siv Tshuaj Kho Mob
     • Xaiv Tsiaj
     • Zaub Mov Kev Nyab Xeeb & Science
     • Floral Tsim
     • Me Tshuab thev naus laus zis
     • Kev Npaj Ua Haujlwm
     • Kev sib txuas lus tshaj lij (SouthWest Airlines)
     • Kev Tshawb Xyuas Nqaij
     • Kev Paub Txog Nyiaj Txiag
     • Tsiaj Science
     • Kev Tswj Xyuas Zoo & Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas

Ntawm lub koom haum Pacific Charter, peb ntseeg hais tias cov tub ntxhais kawm tuaj yeem ua tau thiab tswj xyuas lawv txoj kev kawm. Lawv tsis tas ua nws tus kheej xwb, lawv tus kws qhia ntawv yuav pab lawv taug txoj kev. Peb muab cov cuab yeej, kev siv tau, thiab kev paub qab 20 xyoo ntawm txoj kev kawm, kom muab ntxiv rau tiam tom ntej nrog lub zog los qhia txog lawv tus kheej.

840 Jefferson Blvd. West Sacramento, CA 95691

Ph. (916) 375-0401 Fax: (916) 375-0031

Tus neeg sau npe: Theresa Myers 866-992-9033 x 3051 FAX: 916-924-6670