Cov tsev kawm ntawv2018-04-10T23:36:15+00:00

Kev pab rau cov menyuam kawm ntawv El Dorado, Sacramento, Solano, & Yolo Counties

Kev Txhawb Tsev Neeg hauv Tsev

 • Hais txog FACE
 • Homeschool Guild
 • Vacaville

Kev Kawm Tshaj Tawm:

 • Rio Linda Resource Center
 • West Sacramento Resource Center
 • Vacaville Resource Center
 • Lub Hauv Paus Nyob Hauv Zej Zog

Kev Pabcuam Cov Menyuam hauv Nroog Sacramento & San Joaquin:

 • Broadway, Elk Grove, & Lodi Resource Centers
 • Kev Kawm Hauv Lub Zej Zog
 • Hom Tsev Kawm Ntawv Hauv Tsev Kawm Hauv San Joaquin

Kev pab rau cov tub ntxhais kawm hauv cov nroog nram qab no:

 • Butte
 • Colusa
 • Placer
 • Sutter
 • Yolo
 • Yuba

Kev pab rau cov tub ntxhais kawm hauv cov nroog nram qab no:

 • Alameda
 • Amador
 • Calaveras
 • Contra Costa
 • Santa Clara
 • Stanislaus