Pacific Charter Institutes ntseeg hais tias muaj kev sib raug zoo nyob rau hauv cov cai ntawm txhua tus.

Nyem qhov no rau Title IX Txoj Kev Saib Xyuas Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Thab Plaub

Tag nrho cov kev tsis txaus siab Title IX yuav tsum raug xa mus rau peb tus Title IX Tus Neeg Saib Xyuas hauv qab no:
Leanna Comer
1401 El Camino Avenue, Suite 510
Sacramento, CA 95815
866-992-9033, ext. 3002
Email: leanna.comer@pacificcharters.org

Cov kev pabcuam txuas mus ntxiv no raug muab ntxiv yog tias ib qho teeb meem yuav tsum tau ua: Lub Chaw Ua Haujlwm Saib Xyuas Tibneeg Txoj Cai.