Lub Rooj Sib Tham Thaj Chaw2019-03-04T19:42:01+00:00

Cov Txheej Txheem Qhia & Cov Lus Qhia Los Ntawm Lub Xyoo Kawm Ntawv:

Txheej Txheem: Cov Ntsiab Lus:

Lub Cuaj Hlis Ntuj 13, 2018

Lub kaum hli ntuj 19, 2018 Special (Lub rooj sib tham no raug muab tso tseg vim tsis muaj quorum.)

Kaum Ib Hlis 13, 2018 Tshwj Xeeb

Hlis ntuj nqeg 13, 2018

Lub peb hlis ntuj 7, 2019