Board of Directors2019-12-14T04:02:09+00:00

Cov Thawj Saib Xyuas muaj cov ntaub ntawv khaws tseg ntawm kev coj noj coj ua, kev ruaj ntseg, thiab lub luag hauj lwm siv nyiaj txiag. Qhov kev kawm tau zoo hauv cov tsev kawm ntawv hauv Pacific Charter Institute, tswj kev muaj zog thiab ruaj khov, 8 lub xyoos ntawm kev sojntsuam tsis tiav, thiab cov nyiaj khaws tseg ntawm kev noj qab nyob zoo yog qhia txog nws cov thawj coj.

Board of Directors

Peb Pawg Neeg Thawj Coj:

Gary Borden, JD

Rex Fortune, Ph.D.

Beth Kay

Judy Miller

Joshua Modlin

Jean-Paul Prentice

Kevin Smith-Fagan

Cov rooj sib tham

Cov rooj sab laj tsis tu ncua muaj nyob rau ntawm 9: 30 kuv

1401 El Camino Ave., Chav 510, Sacramento, CA 95815.

Cuaj hlis 5, 2019

Hlis ntuj nqeg 12, 2019

Lub peb hlis ntuj 5, 2020

Lub rau hli ntuj 11, 2020

Lub rau hli ntuj 15, 2020

Cov Txheej Txheem Qhia / Cov Lus Qhia