TSHIAB! 

Nyob twj ywm mloog PCI cov kev pab ntxiv rau cov tswv yim kawm hauv tsev!


Cov ntsiab lus ntawm daim video no kuj tseem muaj nyob hauv pdf hauv qab!

Txoj Kev Kawm Ntawv Hauv Tsev Sib Txuas Nyeem Ntawv Tshaj Tawm (PDF)

cov online resources hauv qab no muaj DAWB rau tag nrho peb cov tub ntxhais kawm ntawv!

Thov nug koj tus naiskhu txog kev nkag teb chaws!

Piv Txwv Txog Qib Kev Kawm Qeb Qis Qis Tau Ua Tiag:

Ntxiv rau ntau qhov kev tso npe txais online raws li PCI muaj, peb tau xaiv ntau qhov zoo, muaj peev txheej hauv zej zog rau peb cov tub ntxhais kawm ~ nyem rau ntawm no rau peb ib txwm hloov kab npe!

Lub Xeev-Txais Cov Ntawv Kawm Txuas Nkag Log Sib Txuas:

Kev mus ncig

KawmSync

Mus ua Leb (K-5th)

Go Lej (6th-8th Qib Kawm)

Integrated Math 1-3

LUB CAIJ SAWV DAWS LOS KAWM KAWM (VOLTs)

 • VOLTs yog peb qhov kev muab pub rau cov tsev neeg muaj tsev nyob

 • Hu rau koj tus xibfwb txog kev sau npe ua cov txheej txheem

 • Daim ntawv tos npe-txuas yuav raug siv los txiav txim siab txaus siab rau cov ntu ntxiv

 • Cov tsev neeg nyob hauv tsev kawm ntawv kuj tuaj yeem nkag tau rau PCI's Virtual Advantage program rau tsev kawm phaj nrab thiab qib siab hauv chav kawm virtual

 • Cov Zauv yav dhau los & ELA kaw cov ntu thiab cov khoom siv tuaj yeem nrhiav tau ntawm www.voltspci.weebly.com

  • Cov lej qib 2-6 siv Go Math

  • ELA qib 2-5 siv Kev Ncig Xyuas

  • Rau txhua lub lim tiam muaj cov ntawv ua haujlwm pub dawb thiab cov yeeb yaj kiab

 • Saib Peb Lub Tsev Kawm Ntawv Hauv Tsev Virtual Catalog rau ob qho VOLTS & Virtual Advantage Muaj!

Txheej Txheem Kawm Ntawv Tshaj Tawm Virtual Lub Sijhawm - caij nplooj ntoos hlav 2021 (pdf)


Qhov txawv ntawm "virtual"Thiab"online”Chav kawm? Thaum ob leeg siv Is Taws Nem siv los xa cov ncauj lus, peb cov PCI Virtual Courses muaj qhov nyob thiab tus kws qhia ntawv sib txuas lus nrog cov tub ntxhais kawm hauv lub sijhawm tiag. Cov tub ntxhais kawm ntawv kuj tseem muaj sijhawm los pom thiab tham nrog phooj ywg hauv chav kawm thaum chav kawm tseem nyob! Cov tub ntxhais kawm muaj cib fim kawm tau cov ntawv kaw yog tias lawv plam.

Tsis tas yuav tau nrhiav koj nkawm khau, chav kawm yog qhov uas koj nyob!

                                   

Kawm Ua Haujlwm Online!

iCev

VOLTs (Cov Tsam Thawj Virtual Mus Kawm Ua Ke): Geared Mus Rau Peb Tsev Kawm Qeb Pib Tsev

Qhov Zoo Advantage rau peb Tsev Kawm Qib Nrab thiab Tsev Kawm Ntawv Phaj Siab

Pacific Charter Institute's Peev Xwm Cov Xib Fwb!

Kev sib tham ntawm Real-Time!

Ruaj ntseg Online Ib puag ncig!

Nyem rau ntawm lub tabs mus saib cov muab!

Muaj Ntau Txoj Hau Kev Ntxiv rau!

Cov Chaw Muaj Kev Pab yuav hu rau cov tsev neeg cov chaw ntxiv-tshwj xeeb cov txuj!